Wednesday, November 3, 2010

File Ghost 11 ghost.exe Ghost11.exe Phần mềm ghost ổ đĩa từ DOS

Đây là file ghost.exe của phần mềm Norton Ghost 11 (chạy trên DOS)
Cả bộ gồm 1 file ghost.exe (1.82MB chạy trên DOS), 1 file ghost32.exe (chạy trên Windows), 1 file ghostexp.exe, 1 file ghostSrv.exe (tổng 3.89MB)
Tải về tại đây

No comments:

Post a Comment